Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Warnschutzkleidung

MEWA News

Nieuwe verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarom een ​​nieuwe verordening?

Op 20 april 2016 treedt de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425 in werking. Ze zal de sinds 1989 geldende richtlijn 89/686/EEG van de Raad op 21 april 2018 gaan vervangen. Het doel van de wet is de eisen voor de persoonlijke beschermingsmiddelen aan te passen aan het "nieuw wetgevend kader" (NWK) van de Europese Unie (EU) om te komen tot een betere bescherming van de drager van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit "nieuwe rechtskader" is de uniforme grondslag voor de bewaking van producten in de EU. 

De tot nu toe geldende richtlijn moest door elke EU-lidstaat worden omgezet in nationaal recht. Verordeningen zijn daarentegen na goedkeuring ervan direct geldend in alle lidstaten. Daardoor is een snellere en effectievere aanpassing van de wet mogelijk.

Met de nieuwe PBM-verordening worden nu de gemeenschappelijke EU-begripsomschrijvingen, zoals "in de handel brengen” of "op de markt aanbieden", enz. toegepast.

Niet alleen werd de werkingssfeer van de PBM-verordening geconcretiseerd, maar zijn er voornamelijk maatregelen in opgenomen die een betere bescherming van de drager van de persoonlijke beschermingsmiddelen mogelijk maken. Bijv.:

  • Iedereen die persoonlijke beschermingsmiddelen doorgeeft aan iemand anders, moet op verzoek de markttoezichtautoriteiten informeren van wie deze persoon ze zelf heeft ontvangen en aan wie deze ze heeft doorgegeven. 
  • Bij de verkoop van de PBM moet de fabrikant het type-, partij- of serienummer opgeven om de traceerbaarheid te waarborgen.
  • Handelaren en importeurs kunnen net als de fabrikant daartoe worden verplicht. 

Maar als er sprake is van een Europese fabrikant heeft in het bijzonder de handelaar ook een aantal nieuwe verplichtingen:

  • Hij moet controleren of gebruikersinformatie en verklaring van conformiteit in de juiste taal beschikbaar zijn, evenals partijnummer, postadres en adres van de fabrikant
  • Wijzen op de juiste opslagcondities
  • Markttoezichtautoriteiten informeren wanneer de persoonlijke beschermingsmiddelen risico’s opleveren
  • De eisen aan certificatie-instellingen en de toezichthoudende autoriteitenbegeleiders worden geharmoniseerd en duidelijk geconcretiseerd

Voor de uitvoering van de nieuwe verordening gelden er afhankelijk van het toepassingsgebied verschillende overgangsperioden. 

Als professionele textiel-serviceverlener van persoonlijke beschermingsmiddelen zal MEWA zorgen voor de tijdige en correcte uitvoering van de nieuwe eisen. MEWA-klanten kunnen zich dus veilig voelen.

De oorspronkelijke tekst van de verordening is hier te vinden