Gebruik van Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Bij optimaal gebruik van deze website stemt u toe met de inzet hiervan. Verdere details vindt u hier.

Gegevensbescherming-enquêtes

MEWA privacyverklaring

bij deelname aan enquêtes

(Stand 31.08.2018)

Hoe gaan we om met persoonsgegevens?
MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG ("MEWA") voert regelmatig onderzoeken uit om producten/diensten van MEWA te verbeteren en klantrelaties te versterken (bijv. klanttevredenheidsonderzoeken). We hechten veel waarde aan de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy). Bij het ontwerp van onze onderzoeksprocessen hebben wij de eisen hiervan in acht genomen.

Bij het uitvoeren van enquêtes werken wij uitsluitend samen met betrouwbare partners en marktonderzoeksinstituten die aan onze richtlijnen zijn onderworpen. We nemen de voorschriften op het gebied van gegevensbescherming in acht en werken bovendien ook volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de Duitse verenigingen voor marktonderzoek en sociaal onderzoek (hierna "partners" genoemd).

Uw deelname aan enquêtes is vrijwillig en uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij willen uw vertrouwen versterken en maken daarom de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens bekend. De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij de bescherming van uw gegevens garanderen bij het uitvoeren van enquêtes en welk soort gegevens wordt verwerkt voor welk doel en in welke mate.

Deze privacyverklaring wordt aangevuld met de algemene "verklaring inzake gegevensbescherming van de MEWA-bedrijvengroep" (in te zien via https://www.mewa.be/anders/omgang-met-persoonsgegevens), die uitgebreide informatie verstrekt over gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens door de MEWA-bedrijvengroep en over uw rechten als betrokkene.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en met wie kunt u contact opnemen?
De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere gegevensbeschermingsvoorschriften voor gegevensverwerking in verband met de uitvoering van enquêtes is:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden (Duitsland)
Telefoon: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.be

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG maakt deel uit van de MEWA-bedrijvengroep met vestigingen in Duitsland en andere Europese landen en is verantwoordelijk voor de centrale aansturing van de onderzoeksprocessen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Functionaris voor gegevensbescherming
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden (Duitsland)
E-mail: gegevensbescherming@mewa.be

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? Op welke rechtsgrondslag?
MEWA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden. In het kader van onze interne enquête- en marktonderzoekprocessen verwerken wij persoonsgegevens met als doel de producten/diensten van MEWA te verbeteren en onze klantrelaties te versterken.

Uitnodigingen voor deelname aan enquêtes: Om potentiële deelnemers te kunnen aanspreken, verwerken wij - indien nodig - informatie zoals uw naam en/of uw zakelijke contactgegevens (adres, e-mail, telefoon). In principe nemen wij alleen per e-mail of telefoon contact met u op als u uw uitdrukkelijke of (in geval van telefonisch contact) veronderstelde toestemming hebt gegeven en met inachtneming van de wettelijke vereisten. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw e-mailadres enkel in uitzonderlijke gevallen en in overeenstemming met de wettelijke voorrechten voor het aanspreken van bestaande klanten. U kunt bij MEWA te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres met werking voor de toekomst, zonder andere kosten te maken dan de verzendkosten volgens de basistarieven (zie ook hieronder voor de uitoefening van uw recht van bezwaar).

Anonieme uitvoering van de enquêtes: Onze enquêtes worden uitgevoerd zonder verwerking van persoonsgegevens en in strikte anonimiteit om zo open en eerlijk mogelijke feedback te ontvangen van de deelnemers. Alleen bij wijze van uitzondering en uitsluitend op basis van uw afzonderlijke toestemming voeren wij in individuele gevallen persoonlijke enquêtes uit of stellen wij op uw verzoek een persoonlijke referentie samen (bijv. als u gecontacteerd wilt worden over het resultaat van de enquête of over uw antwoorden).

Wij wijzen u uitdrukkelijk op uw anonimiteit in de aanloop naar een enquête. Om anonimiteit te garanderen, worden de enquêteresultaten anoniem geëvalueerd door onze partners. Als klant ontvangen wij uitsluitend geaggregeerde en anonieme evaluaties. We hebben geen mogelijkheid om een verwijzing naar uw persoon als deelnemer aan de enquête vast te stellen. We hebben ook geen recht om onze partners in dit opzicht instructies te geven.

Online enquêtes: Bij online enquêtes worden de door uw browser verzonden technische toegangsgegevens automatisch opgeslagen, bijvoorbeeld de naam van uw internetprovider, de datum en het tijdstip van uw toegang tot de enquêtetool en/of de identificatiegegevens van de gebruikte browser/het gebruikte besturingssysteem. De webserver slaat hierbij noodzakelijkerwijs ook uw IP-adres op, dat onder andere omstandigheden op zijn minst theoretisch gezien een toewijzing aan uw persoon mogelijk kan maken. De toegangsgegevens worden echter niet met uw enquêteresultaten of andere gegevensbronnen samengevoegd, noch worden deze gegevens geëvalueerd of naar ons als klant verzonden. De opslag van toegangsgegevens is noodzakelijk voor een goed functionerend online enquêteproces en om de veiligheid van het systeem om technische redenen te waarborgen. De gegevens worden niet langer bewaard dan de periode waarvoor deze nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te bereiken. Uw IP-adres wordt maximaal 7 dagen opgeslagen. Onze partners informeren u in het kader van de online-enquêtes afzonderlijk over verdere technisch relevante gegevensverwerking (bijv. het plaatsen van cookies).

Wij verwerken persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden met toestemming op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG, en verder op basis van onze gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, inclusief bijbehorende (promotionele) directe benadering per e-mail en/of telefoon.

Gegevensverwerking buiten het enquêteproces: Als u in de loop van de enquête contact opneemt met onze partner via e-mail, het contactformulier of per telefoon, bijvoorbeeld voor vragen over het enquêteproces, of als u hem vrijwillig verdere persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld voor deelname aan een prijsvraag), dan wordt de informatie die u verstrekt en doorstuurt uitsluitend voor deze doeleinden en, indien nodig, onder de eigen verantwoordelijkheid van onze partner op grond van het gegevensbeschermingsrecht opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens worden strikt gescheiden gehouden van de antwoorden/informatie die u in het kader van de desbetreffende enquête verstrekt. Ook in deze gevallen worden er geen persoonsgegevens aan ons als klant doorgegeven, tenzij dit in uitzonderlijke gevallen uitdrukkelijk door u wordt gevraagd.

Hoe beschermen we uw gegevens?
Onze enquêtes worden uitgevoerd in overeenstemming met de juiste technische en organisatorische maatregelen. Gegevens worden in het bijzonder beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en wijziging door onbevoegde personen, evenals tegen onbevoegde toegang en onbevoegde openbaarmaking of distributie. Online enquêtes worden uitgevoerd met behulp van geavanceerde versleutelingstechnieken.

Wie ontvangt uw gegevens en worden deze doorgegeven aan een derde land?
De verzamelde enquêtegegevens worden uitsluitend verwerkt door de partner waarmee wij samenwerken om de enquête uit te voeren. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bij het uitvoeren van de enquêtes zijn onze partners strikt gebonden aan onze instructies, zonder beperking van de anonimiteit (verwerker, artikel 28 AVG).

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De beginselen van gegevensvermijding en gegevensminimalisering zijn voor ons van bijzonder belang. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de periode die vereist is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden gebruikt. In het bijzonder zijn onze partners verplicht om alle contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) die door deelnemers zijn verstrekt onmiddellijk na het gebruik uit hun databases te verwijderen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?
Als betrokkene hebt u recht op inzage, recht op wissing, recht op rectificatie en andere rechten. Hierover kunt u gedetailleerde informatie verkrijgen in onze algemene "verklaring inzake gegevensbescherming van de MEWA-bedrijvengroep". Deze rechten kunt u te allen tijde schriftelijk of elektronisch jegens ons of onze functionaris voor gegevensbescherming uitoefenen.
Bovendien hebt u het recht een eventueel eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens altijd vanaf dat moment in te trekken. Daarnaast hebt u een recht van bezwaar als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f) AVG (gerechtvaardigd belang). In het bijzonder kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen marktonderzoek/direct marketing (bijv. mailings).

Kennisgeving van uw recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f) AVG (verwerking van gegevens op basis van belangenafweging).

Als u bezwaar maakt, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, voor zover er geen dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aangevoerd kunnen worden, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (hernieuwde afweging).

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor marktonderzoek/direct marketing op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG, dan hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke direct marketing. We zullen in de toekomst zonder hernieuwde afweging ten volle rekening houden met dit bezwaar. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken voor marktonderzoek/direct marketing.

Uw bezwaar kunt u op informele wijze aan ons richten. Hiervoor volstaat een e-mail naar: gegevensbescherming@mewa.be