Privacyverklaring

Even snel het belangrijkste

Wij nemen uw privacy serieus. Heel uitvoerig kunt u in de volgende privacyverklaring nalezen wat er precies gebeurt met uw gegevens als u op onze website bent.

Privacyverklaring

(Stand: 25 mei 2018)

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

We vinden de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons in verband met deze website met inachtneming van de toepasselijke privacyrechtelijke voorschriften verwerkt. Wij vallen met name onder de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz of BDSG), voor zover wij persoonsgegevens verwerken.

Wij willen het vertrouwen van de gebruikers in ons aanbod versterken en daarom de omgang met persoonsgegevens verduidelijken en u afzonderlijk informeren over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten volgens artikel 12, 13, 14 en 21 AVG. U leert in deze websitespecifieke privacyverklaring welke persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze website op www.mewa.de worden verzameld en hoe wij met deze gegevens en informatie omgaan.

Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en met wie kunt u contact opnemen?

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en overige privacyrechtelijke bepalingen is:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefoon centrale: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.be
Contactformulier website

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG is onderdeel van de MEWA ondernemingsgroep met vestigingen in Duitsland en andere Europese landen.

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
Functionaris voor gegevensbescherming
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: gegevensbescherming@mewa.be

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens? Op welke wettelijke grondslag vindt dit plaats?

Wij verwerken persoonsgegevens voor bepaalde vastgestelde doelen, die wij hieronder ter informatie nader beschrijven.In welke omvang en op welke wijze uw gegevens concreet worden verwerkt, is vooral afhankelijk van welke diensten, functies en aanbiedingen op onze website u gebruikt.Wij verwerken met name gegevens zodat ...

 • u onze website kunt oproepen en bezoeken en wij onze website en andere systemen tegen veiligheidsrisico’s kunnen beschermen;
 • u contact met ons kunt opnemen (contactformulier / aanvraag per e-mail / live chat);
 • u bij ons online kunt solliciteren;
 • Wij de inhoud van onze website kunnen optimaliseren en gebruikersvriendelijk en op behoeften afgestemd kunnen vormgeven (inclusief de weergave van bij uw interesses passende reclame op deze en op andere websites).

Een verdergaande verwerking van uw persoonsgegevens dan in deze privacyverklaring genoemd, vindt alleen plaats wanneer een rechtsvoorschrift ons hiertoe uitdrukkelijk het recht geeft resp. verplicht, of wanneer u expliciet hebt ingestemd met de gegevensverwerking. Over eventuele veranderingen van de doelen zullen wij u met inachtneming van de wettelijke voorwaarden informeren.

(1) Oproep en bezoeken van onze website


U kunt onze website voor puur informatieve doelen bezoeken zonder uw persoonsgegevens te moeten meedelen. Over uw bezoek van onze website worden in dat geval uitsluitend de door uw browser verzonden technische toegangsgegevens geautomatiseerd opgeslagen, d.w.z. de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaraf u ons bezoekt, datum en tijd van uw bezoek en de herkenningsgegevens van het gebruikte browser-/besturingssysteem. De webserver slaat daarbij noodzakelijkerwijs ook uw IP-adres op, waaruit met inachtneming van overige voorwaarden evt. een toewijzing aan uw persoon mogelijk is. Daarnaast gebruiken wij cookies om u onze website ook bij puur informatief gebruik geoptimaliseerd en op uw behoeften afgestemd ter beschikking te kunnen stellen (nadere informatie hierover en uw desbetreffende vormgevingsopties vindt u onder ‘Gebruik van cookies en bijbehorende functies/technologieën’). Een samenvatting van de toegangsgegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats, net zo min als een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden.

De bovengenoemde toegangsgegevens worden opgeslagen in het kader van zogenaamde serverlogbestanden op onze webserver en het is om technische redenen noodzakelijk om een functionele website ter beschikking te stellen en de systeemveiligheid te garanderen. Naast de bovengenoemde doelen gebruiken wij toegangsgegevens uitsluitend voor de op behoeften afgestemde vormgeving en optimalisatie van ons internetaanbod puur statistisch en zonder dat u als persoon kunt worden geïdentificeerd.

Als u onze website bezoekt om zich over onze producten en overige diensten te informeren of deze te gebruiken, vindt de tijdelijke opslag van de toegangsgegevens en logbestanden plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG (wettelijke grondslag), vooral voor de uitvoering van maatregelen vóór afsluiting van een overeenkomst. Bovendien dient artikel 6, lid 1, onder f AVG als wettelijke grondslag voor de tijdelijke opslag van de toegangsgegevens en logbestanden. Ons rechtmatig belang daarbij is u een technisch functionerende en gebruikersvriendelijk vormgegeven website ter beschikking te kunnen stellen en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

De in verband met het gebruik van onze website verzamelde toegangsgegevens worden alleen bewaard gedurende de periode waarin deze gegevens voor het bereiken van de bovengenoemde doelen noodzakelijk zijn. Uw IP-adres wordt daarbij maximaal 7 dagen op onze webserver opgeslagen.

(2) Contactformulier/-aanvragen


Persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld en opgeslagen wanneer u deze in het daarvoor bestemde contactformulier op onze website invoert en naar ons stuurt, of wanneer u op een andere manier (bijv. per e-mail of live chat) contact met ons opneemt. U kunt geheel zelf beslissen of en welke gegevens u ons bij de betreffende contactaanvragen meedeelt. Als u per e-mail / live chat contact met ons opneemt, slaan wij de daarbij door u meegedeelde gegevens op. Bij gebruik van het contactformulier op onze website verzamelen wij de volgende gegevens: aanspreektitel, voornaam, achternaam*, firma*, evt. klantnummer, aantal medewerkers, adres, e-mailadres* en telefoonnummer en het onderwerp van het advies/de aanvraag* en uw individuele bericht/vraag. De met een sterretje (*) gemarkeerde gegevens zijn verplichte gegevens, die wij voor de beantwoording van uw aanvraag nodig hebben. Met de overige, vrijwillige gegevens kunnen wij uw aanvraag beter toewijzen en bewerken. Bij gebruik van het contactformulier op onze website worden bovendien bij het verzenden de volgende technische toegangsgegevens opgeslagen: datum en tijd waarop uw aanvraag werd verzonden en uw IP-adres. (Nadere informatie over het gebruik van de live chat-functies vindt u onder ‘Gebruik van cookies en bijbehorende functies/technologieën’).

Voor zover u in het kader van een bestaande overeenkomst contact met ons opneemt of vooraf voor informatie over onze producten en onze overige diensten contact met ons opneemt, worden de door u meegedeelde gegevens en informatie ter afhandeling en beantwoording van uw contactaanvraag volgens artikel 6, lid 1, onder b AVG (wettelijke grondslag) verwerkt. Het doel van de opslag van de tijdens het verzenden verzamelde technische toegangsgegevens is het technisch beschikbaar stellen van de contactmogelijkheden en het garanderen van de systeemveiligheid volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG (wettelijke grondslag) en dient voor het behartigen van rechtmatige belangen.

Wij slaan de persoonsgegevens die wij in verband met uw contactaanvraag verzamelen op voor het doel en gedurende de afhandeling van uw aanvraag. De in dit verband opgeslagen technische toegangsgegevens worden alleen bewaard gedurende de periode waarvoor deze gegevens om technische redenen, vooral voor het beschikbaar stellen van contactmogelijkheden en voor het garanderen van de systeemveiligheid noodzakelijk zijn. Uw IP-adres wordt daarbij maximaal 7 dagen op onze webserver opgeslagen.

(3) MEWA online-sollicitatie

U kunt uw sollicitatiedocumenten online indienen. Hiervoor kunt u een contactformulier met persoonlijke informatie (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummers, geboortedatum en e-mailadres) en informatie over uw wensen en beroepsopleiding en ervaring (schooldiploma’s, opleiding/studie, beroepservaring, talen, IT-kennis en overige kennis) invullen (zie hierboven) of deze gegevens in een online sollicitatieformulier invullen. In het online sollicitatieformulier worden persoonlijke gegevens verzameld (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats en e-mailadres) en informatie over de sollicitatiemotivatie, genoten onderwijs, beroepsopleiding, studie, werkervaring, talenkennis, IT-vaardigheden en andere vaardigheden.  U kunt daarbij ook uw sollicitatiebrief en cv uploaden. De in verband met het online sollicitatieformulier verzamelde gegevens worden naar de MEWA-onderneming met de betreffende vacature doorgestuurd en door deze onderneming voor de afhandeling van de sollicitatie opgeslagen en in eigen verantwoordelijkheid verwerkt. De MEWA-onderneming met de betreffende vacature slaat uw sollicitatiedocumenten en de voor de sollicitatie relevante persoonsgegevens na afsluiting van het sollicitatieproces maximaal 6 maanden op, voor zover om juridische resp. wettelijke redenen geen langere of korte opslag noodzakelijk is. Indien u solliciteert voor een vacature in de verkoop, worden de via het online formulier verzamelde gegevens in opdracht van de MEWA-onderneming met de betreffende vacature door Knowlegde Network GmbH ter verwerking opgeslagen voor de duur van de sollicitatieprocedure.

Voor zover door u gewenst worden de verzamelde gegevens bovendien opgeslagen om in aanmerking te komen voor andere vacatures binnen de MEWA-groep. U kunt met de volgende instemmingsverklaring tijdens het online sollicitatieproces akkoord gaan met de mogelijkheid om voor andere vacatures in aanmerking te komen:

“Ik ga ermee akkoord dat mijn sollicitatiegegevens binnen een termijn van twee jaar ook voor andere vacatures bij ondernemingen van de MEWA-groep in het binnen- en buitenland volgens de privacyverklaring kunnen worden gebruikt. Als ik daar niet langer mee akkoord ga, kan ik altijd mijn instemming per e-mail naar karriere@mewa.de voor de toekomst herroepen. Ik heb kennis genomen van de rest van de privacyverklaring en de daarin vervatte informatie over gegevensbescherming en de omgang met mijn sollicitatiegegevens.”

Als u uw instemming per e-mail heeft herroepen, worden uw sollicitatiegegevens binnen de bovengenoemde termijn van zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd.

De verwerking van de in verband met uw online sollicitatie verstrekte gegevens vindt plaats om te beslissen over het aanvangen of uitvoeren van de tewerkstelling in overeenstemming met § 26 lid 1 van de AVG (wettelijke grondslag) resp. in het geval van geïnformeerde instemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a van de AVG en § 26 lid 2 van de Duitse wet op gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz of BDSG).

(4) Gebruik van cookies en bijbehorende functies/technologieën

(4.1)

Om het bezoek van onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op bepaalde sites zogenaamde cookies. Cookies zijn bestanden die bij een bezoek van onze website op uw harde schijf resp. in een tijdelijk geheugen van uw internetbrowser worden opgeslagen. Daarnaast worden ook webbakens als cookies aangeduid evenals andere vergelijkbare opslagtechnologieën voor het volgen van gebruikersactiviteiten. Webbakens zijn meestal transparante grafische/beeldelementen, meestal niet groter dan 1 x 1 pixel, die in de website worden opgenomen en waarmee cookies op uw apparaten kunnen worden herkend.

Cookies worden door ons gebruikt voor de opslag van sessierelevante informatie op de website. Deze cookies vervallen aan het eind van de browsersessie (zogenaamde transient cookies) en worden niet permanent opgeslagen. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen ook na afloop van de betreffende browsersessie, zodat wij uw computer bij uw volgende bezoek weer kunnen herkennen (zogenaamde persistente of permanente cookies). Persistente cookies worden geautomatiseerd na een vooraf ingestelde tijd verwijderd, die per soort cookie kan verschillen.

Cookies kunnen vooral in de volgende categorieën / cookietypes worden onderverdeeld:

 Noodzakelijke cookies                          Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van specifieke websitefuncties
 Functionele cookies Cookies die bedoeld zijn om diensten en functies van de website (bijv. het afspelen van video's) mogelijk te maken en/of de „usability“ (bruikbaarheid) van de website te verhogen
 Prestatie-/performance cookies Cookies om de prestatie van onze website en de inhoud van de website te meten
 Analyse-/tracking cookies Cookies voor de uitvoering van analyses van gegevens over de locatie, de interesses van bezoekers e.d. om informatie te verzamelen over de bezoekers van onze website en de opgevraagde inhoud.
 Reclame-/targeting cookies Cookies die bedoeld zijn om advertenties en reclame op websites op het hele internet in te schakelen, met name om advertenties en reclame te leveren die bij het surfgedrag/de interesses van de gebruiker passen
 Messaging cookies Cookies voor het gebruik van messaging-technologie
 Social Media Cookies Cookies voor het gebruik van social-media functies zoals het delen, zenden en aanbevelen van websites naar of aan andere personen

                             

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder het gebruik van cookies bezoeken. U kunt het gebruik van cookies op uw computer deactiveren door de browserinstellingen voor cookies te wijzigen. De procedure voor het deactiveren van cookies kunt u meestal met de Help-functie van uw internetbrowser vinden. Let er echter op dat deze instellingen mogelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volledige beschikbaarheid en werking van onze website. Voor verdergaande cookiespecifieke instellings- en deactiveringsmogelijkheden kunt u bovendien de aparte uitleg hieronder raadplegen van de in verband met het bezoek van onze website concreet gebruikte cookies en bijbehorende functies/technologieën.

Enkele van de cookies die we op onze website gebruiken, zijn afkomstig van derden die ons helpen de werking van de inhoud van onze website en de interesses van onze bezoekers te analyseren, de prestatie en performance van onze website te meten, op behoeften afgestemde reclame en andere content op onze of andere websites te plaatsen of met u te communiceren. Op onze website gebruiken wij zowel First Party Cookies (alleen vanuit het domein zichtbaar die men op dat moment bezoekt) als Third Party Cookies (domeinoverkoepelend zichtbaar en meestal door derden geplaatst). Overzicht:

(4.2) 

Init/MEWA

Cookietype: Functionele cookies
Cookienaam:
viewport
Geldigheid:
1 dag
Beschrijving / toelichtingen:
Slaat de actuele uitvoering van de lay-out/grootte van de website op.Voorbeeldwaarden: lg, xxs, xxl

Cookietype: Functionele cookies
Cookienaam: cookielayer
Geldigheid: 1 jaar
Beschrijving / toelichtingen:
Krijgt de waarde "true" zodra de bezoeker bij het eerste bezoek het informatievakje over het gebruik van cookies met "OK" heeft weggeklikt.Laat zien dat de gebruiker over de opslag van cookies door de MEWA-website is geïnformeerd.

Cookietype: Analyse-/ tracking cookies
Cookie-naam: cookielayer _RequestVerification Token
Geldigheid: Session
Beschrijving / toelichtingen:Dit cookie wordt aangemaakt zodra een gebruiker een formulier heeft ingevuld en met succes heeft verzonden.

Cookietype:  Functionele cookies
Cookie-naam:  searchFilters + ItemId (De cookie wordt dynamisch gegenereerd op basis van de bijbehorende zoekpagina en het gekozen filter)
Geldigheid:  Session
Beschrijving / toelichtingen: Deze cookies slaan de actueel ingestelde zoekfilters op voor elke individuele gebruiker. Daarbij wordt voor elke zoekpagina een eigen cookie aangemaakt. Ze slaan de gekozen zoekinstellingen op en verbeteren op die manier de ervaring van de gebruiker.

Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads)

Soort cookies: Advertentie/targeting cookies
Naam cookie:
_uetmsclkid, _uetsid
Actief:
180 dagen

Beschrijving/toelichting:Op onze website worden gegevens verzameld en opgeslagen via Microsoft Advertising (voorheen Bing Ads). Deze worden vervolgens gebruikt voor het aanmaken van gebruiksprofielen onder een pseudoniem. Het betreft technologieën en diensten van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (Microsoft). Microsoft is gecertificeerd conform de Privacy Shield-overeenkomst (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Via Microsoft Advertising kunnen we de activiteiten van bezoekers van onze website volgen als ze via advertenties van Bing Ads (Microsoft Advertising) op onze website zijn beland. Als u via een dergelijke advertentie op onze website komt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die in combinatie met een cookie helpt een aantal niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Het gaat daarbij onder andere om hoe lang u op de website blijft, welke onderdelen van de website u opent en via welke advertentie u op onze website bent gekomen. Er worden geen gegevens over uw identiteit geregistreerd.

De geregistreerde informatie wordt verzonden naar servers van Microsoft in de VS en daar in principe gedurende maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt de registratie van de via de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website en de verwerking ervan voorkomen door cookies te blokkeren. Dit kan echter wel ten koste gaan van de functionaliteit van de website.
Ook kan Microsoft uw gebruik in bepaalde situaties via cross device tracking op meerdere apparaten volgen om u gericht advertenties op Microsoft-websites en -apps te tonen. Dit kunt u uitschakelen via choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Meer informatie over de analysediensten van Microsoft vindt u op de helppagina's van Microsoft Advertising (http://help.ads.microsoft.com/). Meer informatie over bescherming van persoonsgegevens bij Microsoft vindt u via de volgende link bij Microsoft https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Wanneer u niet gevolgd wilt worden, kunt u het installeren van cookies blokkeren via uw browsersoftware (zie boven). U kunt hiervoor ook de volgende link gebruiken: Tracking blokkeren

Google Services (Analytics, AdWords etc.)

Cookietype:        Analyse-/ tracking cookies en reclame-/ targeting cookies
Cookie-naam: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ
Geldigheid: Max. 2 jaar

Beschrijving / toelichtingen: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Bij Google Analytics worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google Analytics gebruikt uitsluitend First Party Cookies. Overzicht:

De Google Analytics cookies _ga / _gid zijn bedoeld om onderscheid te maken tussen gebruikers. Dit betreft toevallig gegenereerde waarden. Google Analytics gebruikt deze id’s, om gebruikers, sessies en campagnes te beheren en informatie over de bezoeken van onze website te verzamelen. Deze cookies worden niet gebruikt voor de identificatie van afzonderlijke personen en vervallen na de vooraf ingestelde duur van 2 jaar (_ga) resp. 24 uur (_gid).

De Google Analytics cookies _gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ bevatten het nummer/de id van de gekoppelde ‘Google Analytics’-accounts. Deze cookies worden niet gebruikt voor de identificatie van afzonderlijke personen, maar alleen voor het vaststellen van het percentage/aantal aanvragen. Deze cookies vervallen na een vooraf ingestelde duur van 1 minuut.

De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google namens ons gebruikt om het gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om ons overige diensten voor het website- en internetgebruik te bieden.

De informatie die door de Google Analytics-cookies over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. De opslagduur bij Google voor deze gegevens op gebruikers- en resultaatniveau is 14 maanden (kortst mogelijke insteloptie). Bovendien wijzen wij er in dit verband op dat op deze website Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering wordt gebruikt. Dit garandeert dat uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie (EU) of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar afgekort. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google gecombineerd.

Google AdWords: Bovendien gebruiken wij de door Google Analytics cookies gegenereerde informatie om middels retargeting versterkt advertenties aan gebruikers te tonen die onze website al hebben bezocht. Daarvoor gebruiken wij Google AdWords, om advertenties in het Google-zoeknetwerk en in het Google display-netwerk te activeren. Een eigen Google AdWords pixel is niet opgenomen.

U kunt de opslag van de Google Analytics cookies door desbetreffende instellingen van uw browsersoftware voorkomen (zie hierboven). Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en verwerkt door via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE een beschikbare browserinvoegtoepassing (add-on) te downloaden en te installeren. Ook kunt u de registratie door Google Analytics, vooral op mobiele eindapparaten, voorkomen door op de volgende link te klikken:

Uitsluiten van het volgen.

In dat geval wordt een opt-out-cookie geplaatst dat de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens het bezoek van deze website voorkomt. Als u uw cookies in de betreffende browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Nadere informatie over Google Analytics en de veiligheids- en privacyprincipes en instellings- en herroepingsmogelijkheden vindt u op de websites van Google op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services aanbieden“) resp. op https://support.google.com/analytics („Veiligheids- en privacyprincipes van Google Analytics“) of op

Cookietype: Functionele cookies
Cookienaam: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID
Geldigheid: Max. 2 jaar

Beschrijving / toelichtingen: Deze cookies dienen voor de integratie van overige diensten en services van Google (bijv. Google Maps, YouTube). Deze zijn noodzakelijk om de weergave te verbeteren of instellingen op te slaan.Deze kunnen ook voor statistiek-, analyse- of retargetingdoeleinden worden ingezet.

Sitecore

Cookietype: Analyse-/ tracking cookies
Cookie-naam: SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE
Geldigheid: 1 jaar

Beschrijving / toelichtingen: Dit analytische cookie wordt door Sitecore geplaatst. Het volgt de herhaaldelijke bezoeken van een gebruiker op de website. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (bijv. browserinstelling, taalinstelling, aangeklikte inhoud) wordt naar een server van Sitecore in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Wij slaan deze informatie bovendien in een database op en gebruiken deze ter verbetering van onze website. Dit cookie wordt niet gebruikt voor de identificatie van afzonderlijke personen die de website bezoeken.

Cookietype: Noodzakelijke cookies
Cookie-naam: tempFormData
Geldigheid:  Einde sessie

Beschrijving / toelichtingen:  Slaat de door de gebruiker ingevoerde gegevens in een formulier in deze cookie op om ze daarna op de bedankingspagina weer te geven.

LiveZilla

Cookietype: Messaging Cookies
Cookie-naam: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Geldigheid: 100 dagen

Beschrijving/toelichting: Op deze website gebruiken wij voor de integratie van Live Chat-functies technologieën van de firma LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland (http://www.livezilla.net/). Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, worden door deze cookies gegevens voor de webanalyse en de werking van het Live Chat-systeem verzameld en opgeslagen, waarmee dan met behulp van cookies met een pseudoniem gebruiksprofielen kunnen worden opgesteld. Wij gebruiken LiveZilla alleen met geactiveerde IP-anonimisering/maskering.U kunt de opslag van de LiveZilla cookies door desbetreffende instellingen van uw browsersoftware voorkomen (zie hierboven).

Outbrain

Cookietype:         Reclame-/ targeting cookies
Cookie-naam: _ofcap_DOC1 / optimizelyBuckets / com.silverpop.iMAWebCookie / criteo / optimizelySegments / optimizelyEndUserId / rcktfl / _ga / apnxs / ttd / cdws / obuid _fcap_CAM4 / _vwo_uuid_v2 / _utastes_1 / km_e / obca_vid / km_lv / _ceg.s / _ceg.u / km_ai / obca_data / adrl / __utmz / __utma
Geldigheid: Session

Beschrijving / toelichtingen: Op onze website gebruiken wij technologieën/widgets van Outbrain UK Ltd., 5 New Street Square, EC4A 3TW, Londen, UK (“Outbrain”), waarmee onze gebruikers op andere, voor hen evt. ook interessante inhoud buiten onze website en op websites van derden worden gewezen (zgn. retargeting ads). Om dit mogelijk te maken, gebruikt Outbrain op sessie gebaseerde cookies. De weergave van aanbevelingen door Outbrain met behulp van cookies vindt op puur gepseudonimiseerde basis plaats; persoonsgegevens van de gebruikers worden niet opgeslagen. De door Outbrain verzamelde gegevens omvatten: apparatuurbron, browsertype en het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker. Voor de anonimisering van het IP-adres wordt het laatste octet van het IP-adres verwijderd, om een volledige anonimisering te kunnen garanderen. De door Outbrain opgeslagen gegevens worden gedurende 24 maanden vanaf de laatste interactie van de gebruiker opgeslagen.

Nadere informatie over de gegevensbescherming door Outbrain vindt u in hun eigen privacybepalingen op http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. Daar kunt u ook altijd voor een opt-out kiezen, waarmee u het gebruik van gebruiks- en andere gegevens en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen door Outbrain herroept. Na uw opt-out worden de inhoud/aanbevelingen van Outbrain niet meer op basis van door u opgezochte inhoud geactiveerd.Klik voor uw opt-out op het veld „Afwijzen“ (opt-out) in de privacyverklaring van Outbrain, via de link http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Facebook

Cookietype: Reclame-/ targeting cookies
Cookie-naam: sb / fr / xs / datr / c_user
Geldigheid: Max. 2 jaar

Beschrijving / toelichtingen:
Wij gebruiken op onze website de zgn. “Bezoekersactiepixel” / „Facebook-pixel“ van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (‘Facebook’). Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van deze website als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. ‘Facebook Ads’) identificeren. Bovendien kan met de Facebook-pixel het gedrag van gebruikers worden gevolgd, nadat deze bijv. door het aanklikken van een Facebook-advertentie naar een website worden doorgestuurd. Dit gedrag dient om de werkzaamheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te evalueren en kan bijdragen aan de optimalisatie van toekomstige reclame.

De Facebook-pixel wordt bij het oproepen van deze website direct door Facebook geïntegreerd en kan bij de desbetreffende instelling cookies op uw apparaat plaatsen. Wanneer u zich vervolgens bij Facebook aanmeldt of na aanmelding Facebook bezoekt, wordt het bezoek van deze website in uw profiel vermeld. De verzamelde gegevens zijn voor u als gebruiker van deze website anoniem, bieden ons dus niet de mogelijkheid om de identiteit van de gebruikers te achterhalen. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het Facebook Gegevensbeleid ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ) kan gebruiken. Facebook is volgens het Privacy-Shield-verdrag gecertificeerd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

U kunt de opslag van uw gegevens d.m.v. de Facebook-pixel en de bijbehorende cookies beperken door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen (zie hierboven). Daarnaast kunt u de registratie van uw gegevens m.b.v. de Facebook-pixel tijdens het bezoek van onze website voorkomen, door op de volgende link te klikken. 

In dat geval wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens voorkomt. Als u uw cookies in de betreffende browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Bovendien geldt de opt-out alleen voor de telkens gebruikte browser en alleen voor de website/het webdomein waarop de link werd aangeklikt.Voor apparaat- en domeinoverkoepelende instellingen kunt u als Facebook-gebruiker de door Facebook hiervoor bestemde website oproepen en daar instellingen over op gebruik gebaseerde reclame wijzigen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Cookietype: Analyse-/Trackingcookies 
Cookienaam: facebookOptOut
Geldigheid: 1 jaar

Beschrijving / toelichtingen: Een opt-out cookie om het de gebruiker mogelijk te maken om de Facebook-tracking te deactiveren. Als deze cookie bestaat, wordt de trackingcode van de Facebook-pixel niet in de brontekst ingevoegd.

Facebook Tracking Switch

YouTube

Cookietype: Functionele cookies
Cookienaam: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Geldigheid: Max. 2 jaar

Beschrijving / toelichtingen: Op onze website komen YouTube-video’s van het MEWA YouTube Channel (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/) voor en kunnen direct op onze website worden afgespeeld. Aanbieder van het YouTube-videoplatform is YouTube LLC met hoofdkantoor in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten (‘YouTube’). YouTube is een gelieerd bedrijf van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; ‘Google’).

De integratie van de YouTube-video’s vindt plaats in de zgn. ‘uitgebreide privacymodus’, d.w.z. dat geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden overgedragen wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s activeert, wordt een dergelijke gegevensoverdracht gestart, waarop wij geen invloed hebben. U kunt door een desbetreffende instelling in de browsersoftware voorkomen dat YouTube cookies opslaat (zie hierboven).

Nadere informatie over de verwerking van de gegevens door YouTube en uw desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacymededelingen van YouTube: https://www.youtube.com/t/terms , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hotjar

Wij maken gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de gebruikerservaring beter te begrijpen (bijv. hoe lang gebruikers op welke pagina's verblijven, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te beheren met feedback van gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en de gebruikte apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), de grootte van het scherm van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen het land), voorkeurstaal voor het weergeven van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar en wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze informatie te koppelen aan verdere gegevens over een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site door Hotjar en het gebruik van trackingcookies op andere websites door op deze afmeldingslink te klikken.

(4.3)

De bovenstaande, op cookies gebaseerde gegevensverwerking vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG (wettelijke grondslag) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen daarbij zijn om u een technisch geoptimaliseerde en gebruikersvriendelijk vormgegeven en op uw behoeften afgestemde website ter beschikking te kunnen stellen, en de veiligheid van onze systemen te garanderen.

(5) Links naar Social Media (SoMe)


Onze website bevat links naar Social Media (SoMe)-diensten zoals Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Xing. Na het aanklikken van de betreffende links resp. het geïntegreerde SoMe-pictogram gaat u naar de website van de betreffende aanbieder. Wij wijzen u erop dat wij uw gegevens in verband daarmee niet verwerken en wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites die aan onze website zijn gekoppeld. Als u een link naar de SoMe-diensten volgt, dient u rekening te houden met de betreffende privacyprincipes en informatie over gegevensbescherming van deze aanbieders.

Hoe beschermen wij uw gegevens?


Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en beschermen onze website en overige systemen door passende technische en organisatorische maatregelen. Uw gegevens worden vooral beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en wijziging door onbevoegde personen en tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde openbaarmaking of verspreiding. Bovendien worden gegevens die u via onze website meedeelt, met SSL versleuteld via het internet verzonden.

Wie ontvangt uw gegevens en worden deze naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden?


In eerste instantie nemen in principe alleen onze medewerkers die met technische, commerciële of redactionele taken zijn belast kennis van uw persoonsgegevens. Voor deze doelen worden uw gegevens evt. ook naar medewerkers van andere ondernemingen van de MEWA-ondernemingsgroep doorgestuurd, voor zover dit voor de betreffende afhandeling (bijv. beantwoording van uw aanvraag) noodzakelijk is. Als u bijvoorbeeld klant van een MEWA-onderneming in een ander land bent, zou de betreffende aanvraag via ons contactformulier eveneens naar die onderneming worden doorgestuurd voor afhandeling en beantwoording.

Bovendien schakelen wij in het kader van de hierboven toegelichte gegevensverwerking externe dienstverleners in resp. geven deze opdracht de desbetreffende diensten te verlenen.Voor zover dienstverleners uw persoonsgegevens als verwerkers in opdracht ontvangen, zijn zij bij de omgang met uw persoonsgegevens aan onze strenge instructies gebonden.Hieronder geven wij een gedetailleerd overzicht van de categorieën externe ontvangers:

 • IT-dienstverleners, bijv. voor het beheer en de hosting van onze website resp. afzonderlijke services/functies en voor de websiteanalyse/-meting;
 • Logistieke dienstverleners om u evt. bestelde producten of informatiefolders te kunnen toesturen;
 • Betalingsbedrijven en banken bij de afhandeling van betalingen;
 • Incassobedrijven en juridische adviseurs bij het invorderen van onze claims.

In verband met het gebruik van de aangegeven analysediensten sturen wij uw IP-adres evt. naar de Verenigde Staten (zie hierboven onder ‘Gebruik van cookies en bijbehorende functies/technologieën’). Dit vindt altijd in ingekorte/gemaskeerde vorm plaats. De betreffende gegevensoverdracht is gebaseerd op de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming of op grond van overige passende voorzorgsmaatregelen. Bovendien sturen wij uw persoonsgegevens niet naar landen buiten de EU resp. de EER of naar internationale organisaties in de zin van artikel 4, lid 26 AVG.

Welke rechten van betrokkenen hebt u?

Als betrokkene hebt u volgens de wettelijke voorwaarden de onderstaande rechten, die u altijd schriftelijk of elektronisch bij ons of onze functionaris voor gegevensbescherming op de aangegeven contactadressen (zie hierboven: ‘Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en met wie kunt u contact opnemen?’) kunt uitoefenen:

 • Recht op inzage: Betrokkenen hebben volgens artikel 15 AVG altijd het recht uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hun persoonsgegevens; is dat het geval, dan heeft de betrokkene volgens artikel 15 AVG ook het recht inzage te krijgen in deze persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie (o.a. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, geplande opslagduur, hun rechten, de herkomst van de gegevens) en een kopie van de betreffende gegevens te krijgen. De beperkingen van § 34 BDSG zijn van toepassing.
 • Recht op rectificatie: Betrokkenen hebben volgens artikel 16 AVG het recht te verlangen dat de over hen opgeslagen persoonsgegevens worden gecorrigeerd, wanneer deze onvolledig of onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering: Betrokkenen hebben het recht op de voorwaarden van artikel 17 AVG te verlangen dat hun persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd. Het recht op verwijdering bestaat o.a. niet wanneer de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is, bijv. om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. wettelijke bewaarplichten) of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. Daarnaast zijn de beperkingen van § 35 BDSG van toepassing.
 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkenen hebben het recht op de voorwaarden van artikel 18 AVG te verlangen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Betrokkenen hebben het recht op de voorwaarden van artikel 20 AVG te verlangen dat zij hen betreffende en zelf ter beschikking gestelde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en door een machine leesbare vorm krijgen.
 • Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG:
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) (vervulling van een taak van algemeen belang) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke) met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit geldt niet wanneer wij gebaseerd op de bovenstaande bepalingen aan direct marketing doen. Bij bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden de betreffende persoonsgegevens – onbeperkt en onafhankelijk van een afweging van tegenstrijdige belangen – niet meer voor deze doeleinden verwerkt. Bezwaarschriften volgens artikel 21 AVG kunnen schriftelijk of per e-mail naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming op de aangegeven contactadressen (zie hierboven onder ‘Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en met wie kunt u contact opnemen?’) worden gestuurd.
 • Recht op herroeping: Betrokkenen hebben het recht eventuele afgegeven privacyrechtelijke instemmingsverklaringen altijd voor de toekomst te herroepen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Een betrokkene heeft het recht onder de voorwaarden van artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Hessische functionaris voor gegevensbescherming, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Overige verzoeken: Voor aanvullende vragen en verzoeken over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, ook graag per e-mail gegevensbescherming@mewa.be.

Bestaat er een verplichting tot het verstrekken van gegevens?

Om u onze website ter beschikking te kunnen stellen en een gebruik van de betreffende services/functies (zoals contactformulier, online bestellingen etc.) mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat u de hiervoor vereiste persoonsgegevens verstrekt. Zonder deze gegevens kan de inhoud van onze website niet worden opgeroepen resp. kunnen de betreffende services/functies niet worden gebruikt.

Worden uw gegevens in het kader van geautomatiseerde besluitvorming / profilering gebruikt?

U hebt in principe het recht niet in te stemmen met een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerde beslissing, die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk negatief beïnvloedt. Met name mogen deze beslissingen normaal gesproken niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens artikel 9, lid 1 AVG zijn gebaseerd. Wij wijzen erop dat wij in verband met onze website en de bijbehorende gegevensverwerking geen van deze besluitvormingsprocessen toepassen.

Kan de privacyverklaring zich wijzigen?

De verdere ontwikkeling van het internet en onze website kan gevolgen hebben voor onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor deze websitespecifieke privacyverklaring in de toekomst af en toe te wijzigen, zodat deze aan de huidige wettelijke eisen voldoet, of om uitbreidingen of wijzigingen van onze website door te voeren. Voor uw bezoek geldt de telkens actuele versie van deze privacyverklaring, die u onderaan op elke website onder de link ‘Privacyverklaring’ kunt oproepen.

Hoe gaan we verder met klantgegevens om?

Naast deze websitespecifieke privacyverklaring wijzen wij ook op onze algemene informatie over de ‘Omgang met persoonlijke klantgegevens’, die de verwerking van persoonlijke klantgegevens verder regelt en eveneens in digitale vorm met de volgende link kan worden gedownload: Klik hier.